GEA

GEA GEA
  • GEA
  • GEA
  • GEA

References

Các dự án tiểu biểu

Sondex đã hợp tác với nhiều công ty trên thế giới, tiêu biểu như các ngành dưới đây:

  • Gia nhiệt trung tâm
  • Làm mát trung tâm
  • HVAC
  • Hàng hải- giàn khoan
  • Hóa Chất
  • Đường
  • Địa Nhiệt

Sondex Head Office
Jernet 9
DK-6000 Kolding
Tel.: +45 76 306 100
Fax: +45 75 538 968
Fax: +45 75 505 019
info@sondex.dk

Copyright © 2014 Sondex A/S | All rights reserved.