GEA

GEA GEA
  • GEA
  • GEA
  • GEA

PHE Kiểu Tấm Đôi

Hệ thống Kiểu tấm an toàn của Sondex gồm có hai tấm mỏng được ép lại với nhau, điều này có ý nghĩa khi một tấm bị rò rỉ thì lưu chất sẽ chảy ra giữa các tấm, cho phép sự rò rỉ được tìm thấy từ bên ngoài, các dòng lưu chất bên trong không bị hòa lẫn vào nhau.

Có hai sự lựa chọn “ Kiểu tấm an toàn” – thiết kế cho công nghiệp và cho thực phẩm

Ưu điểm

  • Cho phép những rò rỉ được tìm thấy từ bên ngoài giữa hai tấm
  • Ngăn chặn sự hòa lẫn giữa các dòng lưu chất và tạo cảnh báo cho hệ thống

Sondex Head Office
Jernet 9
DK-6000 Kolding
Tel.: +45 76 306 100
Fax: +45 75 538 968
Fax: +45 75 505 019
info@sondex.dk

Copyright © 2014 Sondex A/S | All rights reserved.