GEA

GEA GEA
  • GEA
  • GEA
  • GEA

Giải Pháp Thiết Bị Sondex

Những giải pháp thiết bị cho bất kỳ ứng dụng nào trong gia nhiệt trung tâm, nước và hơi

 •  Gia nhiệt trung tâm – Nước nóng

•  Gia nhiệt trung tâm – Hơi

•  Thiết bị năng lượng mặt trời Sondex

•  Những giải pháp theo nhu cầu khách hàng

Sondex Head Office
Jernet 9
DK-6000 Kolding
Tel.: +45 76 306 100
Fax: +45 75 538 968
Fax: +45 75 505 019
info@sondex.dk

Copyright © 2014 Sondex A/S | All rights reserved.