GEA

GEA GEA
  • GEA
  • GEA
  • GEA

Bơm Sondex

Đáp ứng các yêu cầu của khách hàng về bơm trong hàng hải, công nghiệp, nước thải và công nghiệp thực phẩm

•  Bơm nước thải

•  Bơm thực phẩm

•  Bơm công nghiệp / bơm nước biển

Sondex Head Office
Jernet 9
DK-6000 Kolding
Tel.: +45 76 306 100
Fax: +45 75 538 968
Fax: +45 75 505 019
info@sondex.dk

Copyright © 2014 Sondex A/S | All rights reserved.