GEA

GEA GEA
 • GEA
 • GEA
 • GEA

Sản phẩm

Thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm Sondex (Sondex Plate Heat Exchanger)

 • Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm tiêu chuẩn
 • Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm kiểu bán hàng
 • Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm kiểu tấm đôi
 • Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm kiểu dòng chảy tự do
 • Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm kiểu hàn kín
 • Bộ trao đổi nhiệt kiểu tấm lồng ống

Thiết bị trao đổi nhiệt kiểu xoắn ốc Sondex (Sondex Spiral Heat Exchanger)

Dàn bay hơi và dàn ngưng tụ Sondex (Sondex Evaporator & Condenser)

Bơm Sondex (Sondex Pump)

 • Bơm nước thải
 • Bơm thực phẩm
 • Bơm công nghiệp / hàng hải

Máy chưng cất nước ngọt kiểu một buồng/ đa buồng Sondex (Sondex Freshwater Distiller)

Giải pháp

 • Nhiệt trung tâm – nước nóng
 • Nhiệt trung tâm – hơi
 • Năng lượng mặt trời
 • Giải pháp tối ưu

Bơm Nhiệt (Heat Pump)

 • Bơm nhiệt – khí
 • Bơm nhiệt – nước
 • Bơm nhiệt – đất

Sondex Head Office
Jernet 9
DK-6000 Kolding
Tel.: +45 76 306 100
Fax: +45 75 538 968
Fax: +45 75 505 019
info@sondex.dk

Copyright © 2014 Sondex A/S | All rights reserved.