GEA

GEA GEA
  • GEA
  • GEA
  • GEA

Công Nghiệp Nặng

Sản phẩm Sondex được ứng dụng cả trong ngành công nghiệp giản đơn và phức tạp. Tấm trao đổi nhiệt kiểu hàn và bán hàn, kiểu xoắn ốc cùng với bơm công nghiệp được sử dụng rộng rãi

Sondex Head Office
Jernet 9
DK-6000 Kolding
Tel.: +45 76 306 100
Fax: +45 75 538 968
Fax: +45 75 505 019
info@sondex.dk

Copyright © 2014 Sondex A/S | All rights reserved.