GEA

GEA GEA
  • GEA
  • GEA
  • GEA

Công Nghiệp Hóa Dầu

Cải thiện bảo tồn năng lượng

Sondex đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp hóa dầu bằng cách cung cấp thiết bị tiết kiệm năng lượng cho một loạt các quy trình. Thông qua việc bảo tồn năng lượng được cải thiện và việc tác động thấp nhất đến môi trường sẽ giúp giảm chi phí hoạt động

Sondex Head Office
Jernet 9
DK-6000 Kolding
Tel.: +45 76 306 100
Fax: +45 75 538 968
Fax: +45 75 505 019
info@sondex.dk

Copyright © 2014 Sondex A/S | All rights reserved.