GEA

GEA GEA
  • GEA
  • GEA
  • GEA

Công Nghiệp Hóa Chất

Thiết bị tiêu năng lượng

Bộ trao đổi nhiệt của Sondex đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp hóa chất trong một loạt qui trình

Sondex Head Office
Jernet 9
DK-6000 Kolding
Tel.: +45 76 306 100
Fax: +45 75 538 968
Fax: +45 75 505 019
info@sondex.dk

Copyright © 2014 Sondex A/S | All rights reserved.